Privacy Policy | Visit Nagoya-ข้อมูลการท่องเที่ยวนาโกย่า
  1. หน้าหลัก
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนาโกย่า (ต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน") รับทราบถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะกระทำการทุกอย่างเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนาโกย่า

1. บทนำ

นโยบายนี้กำหนดขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเว็บไซต์ Visit Nagoya (https://www.nagoya-info.jp/) (ต่อไปนี้เรียกว่า "เว็บไซต์นี้") ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงาน กิจการทางธุรกิจใดๆ จะถูกดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนาโกย่า อย่างไรก็ตาม นโยบายที่กำหนดไว้ ณ ที่นี้ จำกัดเฉพาะการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้

2. การกำกับดูแลทางกฎหมาย

สำนักงานจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 57 ปี 2003) รวมถึงคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

3. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานจะได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ในลักษณะที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นไปด้วยความชอบธรรม

4. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

5. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล ภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องตามสมควรต่อวัตถุประสงค์นั้น และเฉพาะตามขอบเขตที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้สัมฤทธิ์ผล
หากสำนักงานก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกันกับบุคคลที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ หรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกดูแลข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมดูแลตามจำเป็นและสมควรต่อบุคคลที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลร่วมหรือต่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องมีการดำเนินการขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจถึงความเหมาะสมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม

สำนักงานต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย

7. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

8. การเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้ และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานต้องตอบสนองโดยทันทีต่อข้อเรียกร้องของบุคคลที่ต้องการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกเปิดเผย ถูกแก้ไข ถูกระงับการใช้ และถูกลบ โดยสอดคล้องตามกฎหมาย

9. การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว สำนักงานจะต้องรักษามาตรฐานระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนโยบายทั้งหมดให้ครอบคลุมทั้งสำนักงานผ่านการฝึกอบรมและการศึกษา และโดยการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาการปฏิบัติดังกล่าว

10. ข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

กรุณาติดต่อไปยังช่องทางต่อไปนี้ สำหรับข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้
ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดประชุมนาโกย่า
ชั้น 11 อาคารนาโกย่าโชโคไคกิโจ 2-10-19 ซาคาเอะ นาคะคุ นาโกย่า 460-0008
โทรศัพท์: +81-52-202-1145
โทรสาร: +81-52-201-5785
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:45 ถึง 17:15 น.

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying