Privacy Policy | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
  1. Trang đầu
  2. Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Về Chính sách bảo mật (chính sách bảo vệ thông tin cá nhân)

Cục Du lịch và Văn hóa thành phố Nagoya (sau đây gọi là “Cục”) hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, xem việc xử lý chính xác thông tin cá nhân là nguyên tắc cơ bản của trang web Cục Du lịch và Văn hóa thành phố Nagoya và nỗ lực hết sức để bảo vệ các thông tin cá nhân theo chính sách được mô tả dưới đây.

1. Giới thiệu

Chính sách này quy định các điều khoản liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân trên trang web “Nagoya Concierge - Trang thông tin du lịch thành phố Nagoya” (https://www.nagoya-info.jp/) (sau đây gọi là “trang web này”) do Cục quản lý. Ngoài ra, mặc dù việc xử lý thông tin được thực hiện theo quy tắc bảo mật thông tin cá nhân của Cục Du lịch và Văn hóa thành phố Nagoya, nhưng chính sách được mô tả ở đây chỉ giới hạn trong việc xử lý thông tin cá nhân liên quan đến hoạt động của trang web này.

2. Tuân thủ pháp luật, v.v...

Cục luôn tuân thủ các quy định trong luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân (Luật số 57 ban hành năm 2003) cũng như luật pháp liên quan và các hướng dẫn của các cơ quan ban ngành có liên quan.

3. Thu thập thông tin cá nhân

Cục sẽ thu thập thông tin cá nhân một cách hợp pháp và công bằng.

4. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

5. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Cục chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập cho mục đích sử dụng được đặt ra khi thu thập, và chỉ ở phạm vi cần thiết để hoàn thành nghiệp vụ trong phạm vi những gì hợp lý có liên quan đến mục đích đó.
Nếu Cục sử dụng chung thông tin cá nhân với một bên cụ thể hoặc trong trường hợp ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân cho cơ quan bên ngoài, thì các bên đồng sử dụng thông tin cũng như bên được ủy thác thực hiện công việc đều sẽ thực hiện giám sát cần thiết và thích hợp để đảm bảo việc sử dụng thông tin cá nhân diễn ra một cách hợp lý.

6. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Cục sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của người được lấy thông tin, trừ những trường hợp do luật pháp quy định.

7. Quản lý thông tin cá nhân

8. Tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng và xóa thông tin cá nhân

Trong trường hợp nhận được yêu cầu về việc tiết lộ, chỉnh sửa, tạm ngừng sử dụng hoặc xóa, v.v... thông tin cá nhân từ chính người được lấy thông tin, Cục sẽ nhanh chóng phản hồi theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Để thực hiện chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này, Cục sẽ luôn duy trì trạng thái tốt nhất bằng cách phổ biến kiến thức về chính sách trong toàn Cục thông qua đào tạo và giáo dục, đồng thời không ngừng cải thiện việc thực hiện chính sách này.

10. Quầy tiếp nhận thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân

Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân trên trang web này, xin vui lòng liên hệ đến quầy tiếp nhận sau đây.

Cục Du lịch và Văn hóa thành phố Nagoya
11F, Nagoya Shokokaigijo Bldg., 2-10-9 Sakae, Naka-ku, Nagoya 460-0008
(Điện thoại) 052-202-1145
(FAX) 052-201-5785
Giờ tiếp nhận: Ngày thường, 8:45 sáng đến 5:15 chiều

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying