About This Site | Visit Nagoya-Hướng dẫn viên du lịch Nagoya
  1. Trang đầu
  2. Về trang web này

Về trang web này

Về Bản quyền

Bản quyền của trang web này thuộc về Cục Du lịch và Văn hóa thành phố Nagoya. Vui lòng chú ý những điểm sau đây khi sử dụng trang web này.


Không được sử dụng lại những hình ảnh và nội dung đã đăng trên trang web này ở nơi khác mà chưa được sự cho phép.
Ngoài ra, không được sao chép vượt quá phạm vi cho phép của Luật Bản quyền.
Ngay cả khi sao chép trong phạm vi cho phép của Luật Bản quyền, bạn cũng không được sử dụng hay chỉnh sửa các bản sao đó cho bất kỳ mục đích nào khác.
Vui lòng lưu ý rằng, bạn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nếu vi phạm Luật Bản quyền được đề cập ở đây.

Về Chính sách link liên kết

Trên nguyên tắc, bạn được tự do dẫn link liên kết đến trang chủ tiếng Nhật (https://www.nagoya-info.jp/) của trang web này.
Khi tạo link liên kết, vui lòng gửi thông báo đến senryaku@ncvb.or.jp về nội dung và địa chỉ của trang web đó, cũng như mục đích khi dẫn link, tên của bạn, thông tin liên hệ, v.v...
Nếu những thông tin đó không phù hợp với mục đích của trang web này, hoặc nếu có nguy cơ làm tổn hại đến uy tín của Cục và Thành phố Nagoya, chúng tôi có thể từ chối việc tạo link liên kết đó.
Khi đặt link liên kết, vui lòng ghi rõ rằng link liên kết sẽ dẫn đến trang web của Cục Du lịch và Văn hóa thành phố Nagoya “Nagoya Concierge - Trang thông tin du lịch thành phố Nagoya”.
Vui lòng không đặt link liên kết theo cách hiển thị trang web này ở dạng nằm bên trong khung.
Trong trường hợp dẫn link liên kết, vui lòng sử dụng biểu ngữ liên kết như bên dưới.

Điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù Cục đã đưa ra nhiều lưu ý liên quan đến thông tin đăng tải trên trang web này, nhưng những lưu ý này không đảm bảo bất kỳ điều gì về tính đầy đủ, chính xác, cập nhật mới nhất, hữu ích, an toàn, nội dung, chất lượng, v.v... của các thông tin đó. Bên cạnh đó, vui lòng lưu ý trước rằng Cục cũng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ kết quả nào phát sinh từ các quyết định hoặc hành động đã diễn ra do người dùng thực hiện dựa trên thông tin đăng tải trên trang web này.
Tất cả thông tin đăng tải trên trang web này chỉ là thông tin có được vào thời điểm chúng được đăng, và sau khi đăng tải lên trang web, chúng tôi có thể thay đổi tên gọi, nội dung, v.v... mà không cần thông báo trước, hoặc thông tin đăng tải trên trang web này cũng có thể khác với hoàn cảnh thực tế do thay đổi theo thời gian.
Địa chỉ của trang web này, bao gồm cả địa chỉ của trang chủ, có thể thay đổi mà không cần báo trước. Vui lòng lưu ý trước rằng, Cục sẽ không chịu trách nhiệm về việc link liên kết bị hỏng, v.v..., lỗi hiển thị hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác phát sinh do sự thay đổi địa chỉ của trang web này.

go to page top

SEARCH

  • Special feature
  • Event
  • Tourist attraction
  • Sightseeing tour
  • Model course
  • Souvenir of Nagoya
  • Gourmet
  • Staying